loader
  • Adres : Warszawska 13/3 56-400 Oleśnica
  • Zadzwoń :
  • Email :

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

line
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.skysoft.wroclaw.pl jest Sky Soft Usługi Infomatyczne Damian Ozdoba, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.Warszawska 13/3, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111872015, REGON: 020490945 , kontakt jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.skysoft.wroclaw.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy z Sky Soft Usługi Informatyczne Damian Ozdoba z siedzibą w Spalice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
§2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być w zależności od charakteru działań lub przedmiotu umowy Sky Soft Usługi Informatyczne Damian Ozdoba z siedzibą w Spalice(56-400), ul. Warszawska 13/3, podmiot zewnętrzny świadczący usługi zewnętrzne, hostingodawca, banki, ubezpieczyciel.
2. Sky Soft Usługi Informatyczne Damian Ozdoba nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego. Dane te mogą być jednak przekazane jeśli będzie wymagać tego charakter działań lub przedmiot umowy,
3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż to potrzebne, w tym nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania umowy, a dla celów rachunkowych przez okres 5 kolejnych lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
§3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do: dostawców systemów płatności, biura księgowego, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności, podmiotów zapewniających system mailingowy, dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza EOG. Dane które są przesyłane do poza obszar EOG to: imię i nazwisko oraz rok urodzenia Usługobiorcy.
§4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

Dostęp do danych – art. 15 RODO.

Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)– art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

Przeniesienie danych– art. 20 RODO.

Sprzeciw– art. 21 RODO

Cofnięcie zgody– art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres dostępny na stronie internetowej w dziale kontakt.
4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§5
PLIKI „COOKIES”
1. Strona Administratora używa plików„cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na strony internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.